Lappfors Uf

I början av femtiotalet hörde Lappfors uf till de ledande dansarrangörerna inom Svenska Österbottens Ungdomsförbund. Ännu i mitten av sextiotalet var dansverksamheten en tyngdpunkt inom Lappfors uf. Man arrangerade ett tjugotal tillställningar varje år.

Från och med 1967 avtog dansen i betydelse, och under sjuttiotalet har endast enstaka tillställningar ordnats. Med denna nedgång följde också en allmän avmattning av verksamheten, och under ett flertal år på sjuttiotalet inrapporterades inga som helst aktiviteter till SÖU.

En bidragande faktor till avmattning var att föreningen sålde sin vinterlokal, Samlinghuset. Lokalen togs i användning som industrihall. Den har senare byggts ut och är fortfarande i bruk. Föreningens sommardansplats Strandpaviljongen kunde i längden inte ensam konkurrera med de större nöjesställena om danspubliken.

I viss mån kunde en liten avmattning märkas redan under slutet av femtiotalet. När det gäller efterkrigstiden hade Lappfors uf utan tvivel sin aktivaste period i slutet av fyrtiotalet och början av femtiotalet. Förutsättningarna för arbetet var vid den tiden goda. Man hade ett eget samlingshus, som hade byggts under krigstiden, och man hade byggt ut paviljongen i slutet av fyrtiotalet.
Från den här tiden kan noteras en livlig teaterverksamhet med ända upp till dussinet pjäser årligen, en aktiv sångkör, ett folkdanslag, regelbundna månadsmöten med program och en omfattande idrottsverksamhet.

Det var tjugo år tidigare, omkring 1925, som uf-tanken började slå rot i Över- och nederlappfors byar. Det började med ett par studiecirklar, och till en början arrangerade man fester i deras namn. År 1928 gjordes ett allvarligt försök att bilda en ungdomsförening, men trots att man faktiskt höll ett stiftande möte kom verksamheten aldrig igång. Problemet var ledarbristen.
Sex år senare, 1934, kunde man äntligen samla sig till ett regelbundet föreningsarbete. Man bildade Lappfors uf, och verksamheten sköt fart genast från början.

Redan innan föreningen formellt kom till, hade man år 1931 byggt en dansbana. Man skulle ordna en midsommarfest.En vecka före helgen satte man i gång med bygget och fick det klart i tid. Dansbanan försågs med tak och utvecklades småningom till dagens strandpaviljong.
Verksamheten på trettiotalet var den sedvanliga med teatern som en av tyngdpunkterna. Månadsmöten med program hölls regelbundet. Studiecirklarna hängde fortfarande med från tjugotalet.

Också under krigsåren förekom en viss verksamhet. Då liksom i slutet av trettiotalet satsade man på att få ihop medel till ett lokalbygge. Anmärkningsvärt är att man i början av fyrtiotalet lyckades åstadkomma en regelrätt helaftonsrevy, som man turnerade med i trakten.
Lokalbygget kunde förverkligas och år 1942 stod huset färdigt att tas i användning, men man hann hålla endast en tillställning där. De svåra förhållandena under kriget satte stopp för vidare verksamhet. Samlinghuset var sedan uthyrt fram till krigsslutet och fungerade som tobakslager.

Genast efter kriget tog man över Samlingshuset på nytt, och verksamheten kom i gång. Senare byggdes Strandpaviljongen ut så att dansgolvets yta fördubblades. I början av femtiotalet byggde föreningen en idrottsplan.
Idrottsverksamheten var betydande på femtiotalet, och man samarbetade med Esse IK.

Trots kostnadskrävande byggprojekt var ekonomin god vid den här tiden. Teatern, dansverksamheten och några lotterier gav inkomster, och man kunde hålla föreningen skuldfri. Blickar man tillbaka på Lappfors uf:s historia hitintills, kan föreningens blomstringstid sägas ha varit från mitten av trettiotalet fram till början av femtiotalet.